"KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG" - a Civil Közösségek Háza kultúraközvetítő és közösségfejlesztő hatása az oktatási intézményekben tanulók tanórán kívüli tevékenységére TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0519

"KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG" - a Civil Közösségek Háza kultúraközvetítő és közösségfejlesztő hatása az oktatási intézményekben tanulók tanórán kívüli tevékenységére TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0519


A projekt biztosítja a tehetséggondozás legnemesebb szempontjait, élményeket és alkotási lehetőséget biztosít a fiatal nemzedék számára. A résztvevők jobban megismerik közvetlen környezetüket így az remélhetőleg műveltségük, érzékeny emberi kapcsolataik és személyes identitásuk tevékeny részévé is válik.
A közoktatási intézmények tanórai, behatárolt keretei nem biztosítják a lehetőséget a tehetséggondozásra a kiscsoportos egyénre szabott kompetenciafejlesztésre. Az iskolán kívüli informális és non-formális tanulási alkalmak nem csupán az elsődleges célcsoport számára biztosítják a ismeretekhez való hozzáférést, hanem rajtuk keresztül a velük foglalkozó szakemberek, tanárjelöltek és szülők is bekapcsolódhatnak az egész életen át tartó tanulás folyamatába. A projektbe bevont iskolákban tanuló gyerekek nem csupán a klasszikus megfogalmazás szerint hátrányos helyzetűek, egyrészük magas pozícióban dolgozó, kevés figyelmet nem kapó, elfoglalt szülők gyerekei, akik szocializálódási problémákkal, önértékelési zavarokkal küzdenek. Anyagi helyzetükből következően könnyen hozzájutnak a drogokhoz, az alkoholhoz. Az kreatív, alkotó, kutató tevékenységekbe való bekapcsolódás alternatívát biztosíthat a szórakozóhelyek és plázák világával szemben.

 

A projekt hosszútávú céljai között szerepel a résztvevők kulcskompetenciáinak fejlesztése, hiszen rendkívül fontosak azok az ismeretek, képességek és attitűdök, amelyek birtokában hamar és hatékonyan tudnak alkalmazkodni a gyorsan és folyamatosan változó világhoz, valamint a változások irányát és tartalmát cselekvően tudják befolyásolni.
Fontos azon területeknek a fejlesztése, amelyek mindegyik kompetencia részét képezik: a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, az együttműködés, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati kultúra, a társas tolerancia.
A projektben ezek a kulcskompetenciák az egész életen át tartó tanulási folyamatok formáit támogató nem formális és informális tanulási alkalmak keretében kerülnek fejlesztésre.
Pécs életében nincsenek jelen az ország gyorsan fejlődő területeit fejlődésben tartó gazdasági ágazatok, így a város lehetséges kitörési pontjai a kreatív ipar, a tudomány és az innováció, melyeknek hatékony működtetése, társadalmi beágyazottsága és gazdaságfejlesztő hatása jelentős mértékben javíthatja a város versenyképességét és megtartó erejét.
A projekt alábbi közvetlen céljai a hosszútávú célok megvalósulását szolgálják:
- a Nevelők Háza Egyesület humán erőforrása és intézményi struktúrája alkalmassá válik a kreatív iparhoz és a tudományos innovációhoz kapcsolódó nevelési-közösségi tevékenységek, szolgáltatások megvalósítására.
- a projekt eredményeként olyan együttműködések jöhetnek létre a közoktatási intézményekkel, melyek az iskolán kívüli kreatív kompetenciafejlesztést segítik elő, valamint olyan modellértékű programok valósul meg, amelyek – a tapasztalatokat és az eredményeket felhasználva – a továbbiakban hasonló programokat és együttműködéseket generálhatnak,

A megvalósuló programok a nevelési- oktatási intézmények pedagógiai programjaihoz illeszkednek, a tervezett fejlesztések az alábbi területeken valósulnak meg:

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
- a különféle tanulói csoportok megszervezése, működésének segítése
- vegyes életkori csoportok szerveződésének biztosítása tanórán kívül
- pozitív, követendő szokások, magatartások megerősítése élményszerű, pozitív minták felkínálásával
- a közösségek szabadidős programjainak közös megszervezése, az egyéni feladatok és felelősségek meghatározásával (vetélkedő, kirándulás, táborozás, színház- és mozi látogatás, farsang, iskolaújság szerkesztése, iskolarádió működtetése, gyermeknap, népi hagyományok ápolására épülő kézműves foglalkozások, bálok, táncmulatságok szervezése)

TEHETSÉGGONDOZÁS, TEHETSÉGFEJLESZTÉS
- a tehetség fejlesztésének alapja a szellemi és a speciális (művészeti, pszichomotoros, szociális) képességek megismerése mellett a kreativitás, a divergens gondolkodás és a feladatok iránti elkötelezettség kialakítása. Ezt a teljesítmény iránti motivációval, az érdeklődés felkeltésével, az eredeti megoldások, a szorgalom és a kitartás elismerésével kívánjuk elérni
- a tehetség fejlesztés színtere a különböző területeken folyó tanórán kívüli foglalkoztatási rendszer, amelyben a tehetséggondozó szakkörök, táborok az intellektuális képességek, és a speciális képességek fejlesztését biztosítják
A projektben a tehetségfejlesztés kiemelt célja mellett fontos hangsúlyt kap a diákok együttműködési és segítőképességének növelése, mert így majd képesek lesznek megtalálni önállóan vagy vezetéssel a közös érdeket szolgáló viselkedési formát.

KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTÉS
Az önkifejező képesség fejlesztése, amelynek funkciója a saját élményszerzés, örömszerzés, a kommunikáció, az önálló produktum létrehozása – mindezek által a hatékony tanulás egyik fontos eszköze.
A résztvevők életkoruknak megfelelően ismerkednek meg és vesznek részt különféle drámajátékos gyakorlatokon, foglalkozásokon, Megtanulnak alkalmazni  különféle beszédműfajokat, valamint azt, hogy verbális, metakommunikációs, zenei elemeket rendeljék alá célnak és tartalomnak, közlésmódjuk hiteles legyen.

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS
A projekt keretében megvalósuló foglalkozások hozzájárulnak az egészéleten át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák fejlesztéséhez, a kulturális tudatosság és kifejezőképesség megalapozásához. A Civil Közösségek Háza és a nevelési, oktatási intézmények közötti együttműködések elősegítése differenciált lehetőséget nyújt a pedagógiai és művészeti komplex tanulási formák elterjesztéséhez az óvodai nevelésen és a tanórán kívüli tevékenységek során, a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban, valamint illeszkedik a nevelési és oktatási terület által meghatározott új célokhoz.
A program keretében megvalósuló projektoktatás során törekszünk kialakítani és fejleszteni a következő kompetenciákat: együttműködés, döntés, önállóság, kreativitás.

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
Tartalma az alkotóképesség, kreativitás, gondolkodás fejlesztése az érdeklődési körnek megfelelő ismeretek és tevékenységek végzésével.
Ahhoz, hogy a résztvevők szociális képességei fejlődjenek, nemcsak a szakkörökön való együttműködésük fejlesztése fontos, hanem a versengés fejlesztésének képessége is. Ezen képességfejlesztésnél alapelvek a szabályozottság, esélyesség és a segítés szabályinak megtartása, a szimultatív lehetőségek gazdagítása, a tényleges versengési lehetőségek jobb kihasználása.
A projekt során fejlesztésre kerül a résztvevők a problémamegoldó képessége, algoritmikus gondolkodásukat, nem utolsó sorban kreativitásukat

SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYÍTÉS
A másság elismertetése -  a testi vagy szellemi fogyatékosság, etnikai hovatartozás, vallási hovatartozás elfogadtatása ,érzékenyítő programokat tartalmazó rendezvények keretében, különböző korosztályok megszólításával és adott korosztálynak megfelelő módszer alkalmazásával.

Együttműködő partnerintézmények:

Kővágószőlősi Általános Iskola
PTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola
PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola
PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola
Leőwey Klára Gimnázium
Keleti Városrészi Óvoda dr. Majorossy u.-i Tagintézménye

Projektcsoport:
Időtartam:
  • 2013.11.012014.12.31